Thiết bị

Túi lọc bụi
Thiết bị đo Clo dư
Thiết bị đo pH
Màng UF
Màng MBR korea loại 1m
Máy thổi khí
Bơm bùn
Bơm nước thải chìm